Sprawozdanie finansowe spółki obejmuje corocznie tzw. rachunek zysków i strat, na który składają się m.in. takie elementy jak: zysk i strata na sprzedaży, działalności operacyjnej oraz działalności gospodarczej.

Zestawienie wszystkich wspomnianych wyżej wyników pokazuje realną zdolność firmy do samofinansowania i generowania przyszłych zysków. Zysk netto spółki jest jedną z pozycji w rachunku zysków i strat i pokazuje wynik finansowy firmy, pomniejszony o obowiązkowe obciążenia, które należy odprowadzić. Na podstawie wypracowanego przez spółkę zysku obliczana jest dywidenda, która zostanie wypłacona właścicielom akcji lub udziałów. Decyzja o wypłacie dywidendy podejmowana jest przez zgromadzenie wszystkich właścicieli firmy (walne zgromadzenie wspólników). Oczywiście należy podkreślić, że dywidenda wypłacana jest raz do roku, pod warunkiem, że spółka wypracowała zysk, a wszystkie akcje uprawniają do jednakowej dywidendy (chyba, że do sprzedaży wprowadzone zostały także akcje uprzywilejowane).

W wypadku spółki celowej z sektora wiatrowego, stworzonej przez Energy Invest Group w ramach programu SYNERGIA 100, właściciele udziałów mają zagwarantowaną wypłatę corocznej dywidendy na mocy podpisanej umowy. Na koniec roku obrotowego zysk spółki obliczany jest pod kątem wymaganych kapitałów rezerwowych i zapasowych oraz kwoty do podziału dywidendy pomiędzy udziałowców tak, aby na każdy z udziałów przypadła równa kwota dywidendy.

K.K.