Regulamin:

 1. Organizatorem konkursu jest firma Energy Invest Group S.A. ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa, NIP 1132853817, REGON 146018739, KRS 0000533957, XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; Kapitał zakładowy 200.000 PLN  (zwany dalej „Organizatorem”)
 2. Konkurs jest prowadzony na Fanpage’u organizatora pod adresem: facebook.com/EnergyInvestGroup
 3. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz strony www.
 5. Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się i uczestniczyć w prezentacji on-line prowadzoną przez Organizatora  poprzez stronę internetową: www.inwestycjewwiatraki.pl
 6. Prezentacja online odbędzie się 20 lipca o godz 20:00
 7. Pod koniec prezentacji wśród uczestników zostanie rozlosowana nagroda główna – Power Bank solarny
 8. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 9. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.
 10. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
 11. Ta promocja nie jest sponsorowana, prowadzona, administrowana i związana z Facebookiem w żaden sposób. Jako uczestnik rozumiesz, że dostarczasz informacje organizatorowi promocji, a nie Facebookowi. Ponadto, biorąc udział w Konkursie zgadzasz się na warunki zawarte w Regulaminie. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 13. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 14. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “wygraj power bank”
 15. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
 16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 17. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.