12 listopada br. Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyrestorowych kolejny już projekt ustawy o OZE. Konsultacje społeczne potrwają do 26.11.2013 r.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że rozwój OZE w Polsce ma szczególne znaczenie, gdyż krajowa elektroenergetyka oparta jest w ok. 90 proc. na węglu. W tej sytuacji „zdywersyfikowanie źródeł wytwarzania energii elektrycznej jest niezwykle istotne”, a „rozwój energetyki odnawialnej powinien opierać się przede wszystkim na generacji rozproszonej, która jednocześnie przyczynia się do zmniejszenia strat związanych z przesyłem energii, a tym samym istotnie poprawia bezpieczeństwo energetyczne i redukuje emisję gazów cieplarnianych”. W uzasadnieniu podkreśla się także, że osiągnięcie celu 15 proc. OZE do 2020 roku możliwe jest tylko przy zapewnieniu „zrównoważonego rozwoju” tych źródeł. „Rozwój OZE nie może pociągać za sobą negatywnych skutków dla gospodarki, w tym dla zapewnienia bezpieczeńśtwa żywnościowego kraju. Powyższe oznacza, że powinien on następować w sposób zapewniający uwzględnienie nie tylko interesów przedsiębiorców działających w sektorze energetyki odnawialnej, ale także innych podmiotów na których rozwój energetyki odnawialnej będzie miał wpływ, w szczególności odbiorców energii, podmiotów prowadzących działalnośc w sektorze rolnictwa czy też gminy na terenie których powstawać będą odnawialne źródła energii”. Sytuację Polski, która daleka jest od podzielania unijnych ambicji klimatyczno-energetycznych, tłumaczy się „historycznie uwarunkowaną specyfiką branży energetycznej”, która oparta jest praktycznie w całości na paliwach kopalnych. Wśród głównych celów projektowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii wymienia się: zwiększenie bezpieczeńśtwa energetycznego i ochrony środowiska, racjonalne wykorzystanie OZE, kształtowanie mechanizmów wsparcia, wypracowanie optymalnego i zrównoważonego zaopatrzenia odbiorców końcowych w energię elektryczną, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych z rolnictwa. Energię z odnawialnych źródeł energii proponuje sprzedawać się na aukcjach, które ogłaszane będa przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. „Obowiązek zakupu energii elektrycznej po cenie wygranej w aukcji, powstaje od pierwszego dnia wprowadzenia tej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej i trwa przez okres 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, przy czym okres ten jest liczony od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia”, czytamy w uzasadnieniu. Zasady funkcjonowania systemu aukcyjnego zostały opisane szczegółowo w 4 rozdziale projektu ustawy.