28 marca pojawiła się kolejna wersja ustawy o OZE. W stosunku do poprzedniej wersji wprowadzono kilka zmian. W dołączonym do dokumentów liście, do Sekretarza Rady Ministrów Macieja Bereki, pojawiła się również prośba o „wprowadzenie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii do porządku obrad na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów”, które odbędzie się we wtorek 8 kwietnia 2014 r.

Co nowego pojawiło się w projekcie ustawy o OZE? Po pierwsze, zmieniła się definicja drewna pełnowartościowego (wykreślono sformułowanie „na cele energetyczne”) oraz definicja instalacji OZE (do definicji włączono instalacje na biogaz rolniczy, zrezygnowano też z odwołania się do pojęcia jednostki wytwórczej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, oznacza to, że mikroinstalacje należące do osób fizycznych nie będą już definiowane jako należące do przedsiębiorstwa energetycznego). Zmianie uległ również termin przekazania informacji operatorowi dystrybucyjnemu o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej na 7 dni. Doprecyzowano przepisy dotyczące rozliczania netto prosumentów, dodano też przepis materialny dotyczący zasad wydawania świadectwa pochodzenia. W dalszej kolejności uszczegółowiono zasady ubiegania się o świadectwo pochodzenia (bądź świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego) i doprecyzowano koszty uzasadnione uwzględniane w taryfach. Zmienił się też zakres oraz termin wydania rozporządzenia Rady Ministrów określającego budżet aukcji oraz ilość zamawianej energii oraz procedura rozstrzygania ofert z taką samą najniższą ceną sprzedaży energii (aukcję wygrywają ci, którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej z OZE, a jeśli oferty będą takie same to o sprzedaży rozstrzygnie kolejność złożonych ofert). Dużo kwestii doprecyzowano też w opisie zasad działalności Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej. Dla instalatorów mikroinstalacji zmieniono warunki i tryb wydawania certyfikatów oraz termin wydania pierwszego rozporządzenia dotyczącego ilości i wartości energii elektrycznej z instalacji o łącznej mocy zainstalowanej do 1 MW (termin wydłużono na 45 dni). Do projektu ustawy dołączono również wzory sprawozdań dotyczących ilości wytworzonej energii elektrycznej z OZE, wzór wniosku o wpis do rejestru i in.

W uzasadnieniu projektu ustawy możemy przeczytać, że odnawialnym źródłom energii należy zapewnić zrównoważony rozwój. W dokumencie zaznaczono też, że większość Państw Unii uchwaliła już dedykowane OZE ustawy. „Priorytetowym efektem obowiązywania ustawy o odnawialnych źródłach energii będzie zapewnienie realizacji celów w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii wynikających z dokumentów rządowych przyjętych przez Radę Ministrów, tj. Polityki energetycznej Polski do 2030 roku oraz KPD” – czytamy w uzasadnieniu. „Uchwalenie ustawy o odnawialnych źródłach energii może przyczynić się także do ożywienia międzynarodowej współpracy, wymiany doświadczeń oraz badań w kwestiach związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zapewni tym samym lepsze warunki do rozwoju krajowej energetyki odnawialnej”.