Schemat inwestycji


Przystępując do programu SYNERGIA EIG, Inwestor wnosi do spółki celowej zadeklarowaną kwotę pieniędzy. W tym czasie uzyskiwane jest pozwolenia na budowę siłowni wiatrowej lub farmy fotowoltaicznej w zależności od wybranego przez inwestora źródła wytwórczego, wykonywane są pomiary zasobów energetycznych wiatru lub nasłonecznienia, a w końcu wznoszona jest turbina lub farma fotowoltaiczna. To początek eksploatacji instalacji, spółka zaczyna odnotowywać zyski ze sprzedaży wyprodukowanej energii, którą sprzedaje po ustalonej na 15 lat cenie.

Na koniec roku obrotowego cały zysk spółki pomniejszony o należny podatek i wymagane kapitały rezerwowe przeznaczony jest do wypłaty. Inwestor otrzyma dywidendę proporcjonalną do posiadanych przez siebie udziałów w spółce celowej. Na mocy Umowy Inwestycyjnej udziałowcy spółki celowej mają zagwarantowaną wypłatę dywidendy co roku przez cały okres eksploatacji instalacji, a zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych na każdy udział przypada równa kwota.

Program SYNERGIA EIG podzielony jest na dwa etapy: proces inwestycyjny i okres eksploatacji źródła wytwórczego. W zależności od posiadanego kapitału, Inwestor może wybrać spośród projektów o różnym stopniu zaawansowania (w tym projekty z Prawomocnym Pozwoleniem na Budowę) przez co znacząco skrócić okres oczekiwania na pierwszą dywidendę.