Najczęściej zadawane pytania

Szanowni Państwo, odkąd tworzymy Energy Invest Group odbyliśmy bardzo wiele spotkań z potencjalnymi Inwestorami, poprowadziliśmy szereg seminariów i szkoleń na terenie całej Polski. Zauważyliśmy, że wiele pytań się powtarza i często właśnie one decydują o przystąpieniu Inwestora do programu Synergia EIG. Aby ułatwić Państwu lepsze poznanie tematu i podjęcie właściwej decyzji, poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

1Czy w Polsce są odpowiednie warunki wietrzne do zarabiania na elektrowniach wiatrowych?
Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Europie do budowy elektrowni wiatrowych oraz znajduje się ma 11 miejscu w rankingu światowym. Nasz kraj leży w tej samej strefie klimatycznej i wietrznej, w której leżą Niemcy – europejski i światowy lider pod względem produkcji energii z wiatru. Przy obecnym zaawansowaniu technologicznym turbin wiatrowych i na podstawie wieloletnich badań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej stwierdzono, że aż 80% powierzchni naszego kraju posiada wystarczające zasoby energetyczne wiatru do tego, by budowa elektrowni wiatrowych była uzasadniona ekonomicznie.
2Co jeśli przestanie wiać wiatr?
Wiatr to przekształcona forma energii słonecznej. Wywołany jest przez różnicę ciśnienia atmosferycznego oraz różnice w ukształtowaniu powierzchni ziemi. W skutek nierównomiernego nagrzewania się lądów i oceanów powstają cieplejsze i chłodniejsze masy powietrza przemieszczające się z obszarów wyższego ciśnienia do obszarów o niższym ciśnieniu. Nie bez znaczenia jest też ruch obrotowy Ziemi. Na podstawie przytoczonych faktów można stwierdzić, że tak długo jak będzie się kręcić ziemia, a słońce będzie świecić, tak długo będzie wiał wiatr.
3Czy to prawda, że wiatraki niszczą środowisko?
Nie ma na dzień dzisiejszy żadnych badań, które dokumentowałyby destrukcyjny wpływ elektrowni wiatrowych na środowisko. Warto pamiętać, że zanim zostanie wydane pozwolenie na budowę wiatraka musi zostać wydana pozytywna decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Decyzja ta zawsze poparta jest wielomiesięcznymi monitoringami i badaniami środowiskowymi. Badania te obejmują m.in.: wpływ na florę i faunę, trasy przelotowe chronionych gatunków ptaków (monitoringi ornitologiczne) i nietoperzy (chiropterologiczne), analizę hałasu, itp. Elektrownia wybudowana zgodnie z wszystkimi wytycznymi RDOŚ nie ma negatywnego wpływu na środowisko.
4Czy EIG wybudowało już jakąś elektrownię?
Tak! Energy Invest Group posiada obecnie 5 pracujących elektrowni wiatrowych, wszystkie zrealizowane w oparciu o system „Zielonych Certyfikatów”. Jako pierwsi i jedyni w Polsce uruchomiliśmy 2 fabrycznie nowe turbiny współfinansowane przez prywatnych Inwestorów i BOŚ Bank. Dwa pierwsze Leitwindy LTW86 zlokalizowane są niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Wszystkie projekty przygotowywane pod nowy system wsparcia – aukcje energii, będą realizowane w oparciu o fabrycznie nowe turbiny Leitwind o mocy do 1MW.

Obecnie EIG ma zakontraktowane ponad 10 pojedynczych projektów o mocy do 1MW, z których każdy ma już pozwolenie na budowę i jest absolutnie bezpieczny pod kątem tzw. Ustawy Odległościowej. Wszystkie te projekty są przygotowywane na pierwszą aukcję energii, która odbędzie się jeszcze w tym roku.

Deweloper realizuje nasze projekty „pod klucz”, tj. do prawomocnego pozwolenia na użytkowanie i ma w tym blisko dwudziestoletnie doświadczenie, co gwarantuje bezpieczeństwo i poprawność przeprowadzenia każdej z inwestycji. Inwestorzy, dysponujący kapitałem wystarczającym na sfinansowanie całej elektrowni mogą wybrać z pośród najbardziej zaawansowanych projektów znajdujących się w portfolio naszego Dewelopera i finalizować je z pomocą EIG.
5Czy to prawda, że w Polsce nie ma już działek pod budowę elektrowni wiatrowych?
Nie jest to prawda. Polski rynek elektrowni wiatrowych jest w początkowej fazie rozwoju, a potencjał jest ogromny. Biorąc pod uwagę fakt, że każda ze spółek celowych buduje tylko 1 wiatrak, dużo łatwiej pozyskać atrakcyjne lokalizacje niż w przypadku budowy farmy wiatrowej (kilka-kilkanaście wiatraków w jednym miejscu). Deweloper ma rozpoznane dla celów inwestycji EIG wystarczająco dużo lokalizacji.
6Czy to prawda, że nie ma wolnych mocy przyłączeniowych, a zakłady energetyczne odmawiają przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej?
Problem faktycznie istnieje, ale dotyczy wyłącznie dużych farm wiatrowych i przyłączenia do sieci wysokiego napięcia, gdzie do sieci trzeba wprowadzić bardzo duże ilości wyprodukowanej energii. Projekty EIG, obecnie realizowane mają już umowy przyłączeniowe.
7Jak długo istnieje Energy Invest Group?
Koncepcja biznesowa została podpatrzona w Niemczech i krajach skandynawskich, gdzie na zasadzie „spółdzielni” od połowy lat 90-tych prowadzi się tego typu inwestycje. W Polsce pierwsze takie projekty powstały ponad 3 lata temu i zarząd EIG uczestniczył opracowywaniu koncepcji i biznesplanu takiego przedsięwzięcia. Spółka Energy Invest Group powstała w oparciu o doświadczenie i wizje biznesową Adama Wrzesińskiego, Macieja Koreckiego i Marcina Orkisza w styczniu 2012 roku i od tamtej pory prężnie się rozwija, zdobywając nowe obszary rynku oraz zadowolonych inwestorów. EIG podjęło współpracę z jednym z najbardziej liczących się deweloperów na rynku, co gwarantuje bezpieczeństwo projektów rozwijanych przez spółki należące do EIG.
8Jaki wpływ na sytuację na rynku będzie miało wejście w życie nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii?
Wejście w życie Ustawy przede wszystkim mocno ustabilizuje i potwierdzi kierunek rozwoju rynku OZE w Polsce. Pozwoli jasno określić terminy wyłączenia współspalania z bilansu zielonej energii, doprecyzuje mechanizmy działania systemu wsparcia dla instalacji OZE, otworzy możliwości rozwoju dla takich źródeł jak fotowoltaika i elektrownie wiatrowe o mocy do 1MW. Wszystko to wpłynie na jeszcze większe zainteresowanie Inwestorów tą gałęzią energetyki. Z punktu widzenia naszych projektów, jeszcze bardziej wzrośnie ich bezpieczeństwo i przewidywalność zysków w długim terminie.
9Skąd się bierze dywidenda ok 11-14% rocznie?
Dywidenda (łac. dividendum – rzecz do podziału) to część zysku spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika. Zysk spółki pomniejszony o kapitały zapasowe i rezerwowe decyzją Zgromadzenia Wspólników przeznaczany jest do wypłaty inwestorom w postaci corocznej dywidendy. Każdy inwestor ma wgląd w sprawozdanie finansowe spółki, której jest współwłaścicielem i otrzymuje dywidendę proporcjonalną do posiadanych udziałów. 11-14% rocznie wynika z modelowego wyliczenia przychodów i kosztów, które otrzymacie Państwo od naszych Specjalistów. Każda ze spółek celowych EIG to przedsiębiorstwo produkcyjne prowadzone zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i innymi przepisami prawa. Inwestor nabywa udziały w spółce budującej „fabrykę prądu”. Zyski pochodzą wyłącznie z produkcji energii elektrycznej i z jej sprzedaży. W trakcie procesu inwestycyjnego spółka przeznacza kapitał na realizację projektu i wybudowanie elektrowni, w związku z czym nie generuje żadnych zysków. Pierwsze zyski w spółce pojawią się dopiero po rozpoczęciu eksploatacji turbiny i wtedy Inwestorzy otrzymują dywidendę.
10Czy dywidenda na poziomie 11-14% rocznie jest gwarantowana?
Każda spółka celowa EIG prowadzi działalność gospodarczą, a charakterystyką prowadzenia takiej działalność jest brak gwarancji uzyskania wyniku finansowego zaplanowanego co do złotówki rok do roku. Nie ma gwarancji osiągnięcia zysku na takim poziomie, jednak cała mikro i makroekonomia branży oraz model finansowy zakłada, że takie zyski są możliwe do osiągnięcia. Coroczna dywidenda może być zarówno większa jak i mniejsza niż 11-14% rocznie. Zależy to m.in. od ceny prądu uzyskanej w drodze aukcji, kosztów ubezpieczenia i serwisu oraz ilości energii, jaką w ciągu roku obrotowego wyprodukuje turbina wiatrowa. Szczegóły niezbędne do wykonania kalkulacji otrzymacie Państwo od naszych Specjalistów.
11Co się dzieje z udziałami w przypadku śmierci inwestora?
Inwestor obejmuje udziały w spółce celowej przed notariuszem, dzięki czemu na mocy aktu notarialnego stają się one składnikiem jego majątku. Analogicznie jak ma to miejsce w przypadku zakupu domu, mieszkania czy też działki. Udziały w spółce podlegają pod prawo spadkowe, mogą zostać zapisane w testamencie, stać się przedmiotem darowizny lub są dziedziczone z ustawy. Spadkobiercy Inwestora przejmują dotychczasowe prawo do dywidendy, co czyni taką inwestycje atrakcyjną dla osób pragnących przekazać majątek przyszłym pokoleniom.
12Jaki jest przewidywany okres eksploatacji turbiny i co po tym okresie?
Wg producentów okres eksploatacji turbin wiatrowych wynosi 25-30 lat. Jeśli w trakcie eksploatacji Zgromadzenie Wspólników spółki celowej nie podejmie decyzji o re-poweringu (czyli zainstalowaniu nowej turbiny) lub sprzedaży całej inwestycji inwestorowi zewnętrznemu, pod koniec okresu użytkowania maszyna jest złomowana, a majątek spółki (w tym prawo do lokalizacji) jest spieniężany i dzielony jest pomiędzy udziałowców. Spółka zostaje rozwiązana i inwestycja dobiega końca.
13Na jaki okres jest przyznawany kredyt?
Bank udziela kredytu na zakup turbiny i jest to kredyt na okres 15 lat. W kalkulacjach spłata kredytu stanowi jeden z najbardziej istotnych kosztów biznesu. Po okresie spłaty kredytu powstaje nadwyżka finansowa, która może powiększać coroczną dywidendę lub zostać skumulowana na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na re-powering, czyli zakup nowej turbiny.
14Czy możliwe jest aby nie udało się pozyskać finansowania bankowego?
Finansowanie bankowe jest motorem rozwoju energetyki wiatrowej, a rosnące zainteresowanie projektami OZE w naszym kraju powoduje coraz większą konkurencję wśród banków finansujących takie inwestycje. Deweloper będący Generalnym Wykonawcą i Inwestorem Zastępczym ma wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania i przetarte szlaki jeśli chodzi o negocjowanie z bankami jak najlepszych warunków kredytowania inwestycji. Deweloper odpowiadając za wykonanie projektu „pod klucz” odpowiada również za pozyskanie finansowania bankowego, bez którego zakup i montaż turbiny nie byłby możliwy.