Zielone certyfikaty, czyli świadectwa pochodzenia, to dokument, który potwierdza wytworzenie energii elektrycznej za pomocą odnawialnych źródeł energii. System zielonych certyfikatów obowiązuje w Polsce od 1 października 2005 roku.

Obecnie zielone certyfikaty pełnią rolę elementu systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Nie dotyczą one produkcji energii cieplnej i paliw transportowych. Obrót prawami majątkowymi do zielonych certyfikatów umożliwia wytwórcom energii z OZE pozyskanie dodatkowych przychodów z tytułu produkcji zielonej energii.

Czemu służą zielone certyfikaty?

Zakłady energetyczne w Polsce są zobowiązane wykazać się odpowiednim udziałem zielonej energii w bilansie energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców. W roku 2013 będzie to 10,9%, a w kolejnych latach odsetek ten będzie wzrastał. Zakład energetyczny może zakupić zieloną energię bezpośrednio od producenta energii odnawialnej lub zakupić zielone certyfikaty na Towarowej Giełdzie Energii. Brak wykazania się odpowiednią ilością zielonych certyfikatów skutkuje koniecznością uiszczenia tzw. opłaty zastępczej. Jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony, zakład energetyczny będzie musiał zapłacić karę.

Jak działa system zielonych certyfikatów w Polsce?

Producent energii z OZE otrzymuje certyfikat za każdą wytworzoną jednostkę zielonej energii. Zielony certyfikat wydawany jest przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek wytwórcy a za pośrednictwem operatora energetycznego. Zielony certyfikat jest potwierdzeniem, że energia pochodząca od wytwórcy została wyprodukowana z odnawialnego źródła. Każdy zielony certyfikat ma swoją cenę i można nim handlować. Tym samym, producent zielonej energii, może zaoferować sprzedaż zielonych certyfikatów dowolnemu podmiotowi. Cena zielonych certyfikatów ustalana jest przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) i jest bezpośrednio związana z wysokością opłaty zastępczej, której wysokość podawana jest do publicznej wiadomości do 31 marca każdego roku.

Obecnie trwają dyskusje nad zasadnością utrzymania systemu zielonych certyfikatów, jako mechanizmu wsparcia wytwarzania energii z OZE w Polsce. Ostateczny kształt regulacji, mających na celu wspomaganie zielonej energii, zostanie przyjęty w Ustawie o OZE, która ciągle opracowywana jest przez rząd.

K.K.